Help pages are only available in Polish
 
Informacja o ochronie danych osobowych
Poniżej znajduje się klauzula informacyjna oraz wzór oświadczeń, jakie są wymagane w momencie zapisie do biblioteki.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki z siedzibą w Opolu przy ul. Piastowskiej 18-19-20. 2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez adres email: sekretariat@wbp.opole.pl. "
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: udostępniania, odzyskiwania, windykacji zbiorów, ochrony sprzętu komputerowego przed użyciem niezgodnie z regulaminem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c w/w Rozporządzenia oraz Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539) oraz statystyki bibliotecznej na podstawie art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
Pani/Pana dane osobowe, po utracie statusu użytkownika biblioteki, będą przetwarzane przez okres pięciu lat. Odstępstwo od tej reguły może mieć miejsce wtedy, gdy użytkownik jest dłużnikiem, lub ciążą na nim wobec biblioteki zobowiązania innego rodzaju.
Pani/Pana dane osobowe będą przekazane producentowi systemu IT, w celu prawidłowego nadzoru nad systemem bibliotecznym. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych. Posiada Pani/Pan prawo do modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu.
Dane pochodzące z monitoringu wizyjnego przetwarzamy w celu ochrony osób i mienia, uważając to za swój usprawiedliwiony cel. Wszystkie zbierane w ten sposób dane przechowywane są przez okres sześciu miesięcy. Nagrania te, nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych.
Posiada Pani/Pan prawo do przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.
Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje się ochrona danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Oświadczam, że zasady korzystania z zasobów Biblioteki, zawarte w Regulaminie, są mi znane i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Oświadczam, uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikajacej z Kodeksu Karnego, że powyższe dane sa prawdziwe.
Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę.